Tribal Wars Stats: World 19: Rankings

Rank Name Tribe Points Villages Avg points per village
1 johnboy-15 mayhem 23,866,880 2,101 11,360
2 vizzy mayhem 21,724,674 1,868 11,630
3 Goodwins mayhem 20,075,769 1,699 11,816
4 caz1234 mayhem 19,350,577 1,635 11,835
5 Legendary Jet mayhem 18,570,472 1,601 11,599
6 andyh370 mayhem 18,311,020 1,535 11,929
7 Exodus mayhem 18,124,912 1,555 11,656
8 the ferret mayhem 17,226,049 1,419 12,140
9 mindless mayhem 16,077,532 1,560 10,306
10 PrObLeM cHiLd mayhem 15,220,373 1,256 12,118
11 Black Demon mayhem 14,314,164 1,398 10,239
12 the wraith mayhem 13,774,991 1,425 9,667
13 whitealchemist mayhem 13,503,090 1,395 9,680
14 omelix mayhem 13,271,027 1,337 9,926
15 Volkan mayhem 11,548,844 1,143 10,104
16 jaketomsett mayhem 11,224,054 1,077 10,422
17 Penguins-Wetsuit mayhem 11,191,284 1,061 10,548
18 twotonecanary mayhem 10,967,990 1,122 9,775
19 willtopps mayhem 10,917,656 1,116 9,783
20 Incursio mayhem 10,809,706 1,109 9,747
Next page
Rank:
Search:

2019-04-26 04:58:14 BST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1