Tribal Wars Stats: World 19: Rankings

Name Tribe Rank Score Attack rank Attack score Defense rank Defense score
dotty7676 RFM 1 1,025,291,660 13 122,237,085 2 903,054,575
WeThreeKings RFM 2 1,020,944,929 24 59,418,545 1 961,526,384
johnboy-15 mayhem 3 560,937,571 1 498,695,399 24 62,242,172
typtex *TU* 4 340,494,712 59 4,376,602 3 336,118,110
Goodwins mayhem 5 331,550,985 2 268,055,410 22 63,495,575
Lord timmy RFM 6 267,716,111 31 39,654,271 4 228,061,840
Legendary Jet mayhem 7 262,603,395 15 110,686,134 7 151,917,261
omelix mayhem 8 259,825,974 3 236,387,406 43 23,438,568
Volkan mayhem 9 256,979,806 6 175,306,573 17 81,673,233
andyh370 mayhem 10 235,580,057 11 137,114,764 11 98,465,293
mindless mayhem 11 225,076,893 4 204,652,858 52 20,424,035
willtopps mayhem 12 223,631,161 5 202,014,332 49 21,616,829
jaketomsett mayhem 13 200,039,209 8 147,698,028 29 52,341,181
lordwubster RFM 14 190,064,824 36 33,014,024 6 157,050,800
Teepig RFM 15 185,701,748 58 4,435,448 5 181,266,300
PrObLeM cHiLd mayhem 16 167,160,835 10 140,103,350 40 27,057,485
vizzy mayhem 17 158,899,008 7 149,945,777 69 8,953,231
caz1234 mayhem 18 155,750,198 12 126,376,996 38 29,373,202
the wraith mayhem 19 150,971,350 9 144,972,493 76 5,998,857
immortalwolf *TU* 20 148,728,495 70 2,225,746 8 146,502,749
Next page
Rank:
Search:

2019-04-26 05:23:57 BST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1